22 maja 2011 r.

22 maja 2011 roku

Od ponad roku o godzinie 21.00 przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu swoje podwoje otwiera Uniwersytet Świętości pod Krzyżem. Punktualnie o godz. 21.00 słuchamy Apelu Jasnogórskiego, transmitowanego przez Radio Maryja z kaplicy Cudownego Obrazu, Po Apelu śpiewamy pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową” oraz odmawiamy modlitwę za Kapłanów:

Zdrowaś Maryjo… 3x.

Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nami!

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Po tej modlitwie Ksiądz Jacek wita się:

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

A następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”

1) Poświęcenie Krzyża Świętego: „Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie! Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. Módlmy się. Panie Boże…” (modlitwa ks. Jacka).

2) Poświęcenie różańca: „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec ustanowiony ku chwale Rodzicielki Twojej…” (modlitwa ks. Jacka).

3) Poświęcenie wizerunku Matki Najświętszej Częstochowskiej: „Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie…” (modlitwa ks. Jacka).

4) Poświęcenie medalików: „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez chrzest i bierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię…” (modlitwa ks. Jacka).

Następnie Ksiądz powiedział:

Przyjmijmy teraz z wiarą pokropienie wodą święconą, które przypomina nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. W tym czasie kontynuujmy śpiew. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlegają się dalsze słowa pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”.

Ksiądz Jacek zwraca się do zgromadzonych:

Kontynuujemy nasze modlitewne czuwanie w intencji naszej Ojczyzny. Niech wprowadzeniem do naszej modlitwy będą słowa poezji – prosimy Druhnę, panią Wacławę Dutkowską. Druhna „Wawa” odczyta nam strofy poetyckie swojego autorstwa.

Druhna Wawa dziękuje za udzielenie jej mikrofonu i recytuje Antyfonę do Matki Bożej majowej, a następnie śpiewamy jedną zwrotkę pieśni „Po górach, dolinach”.

Weźmy do rąk nasze różańce. Dzisiaj rozważamy tajemnice chwalebne. Ofiarujmy naszą modlitwę różańcową, tak jak czynimy od wielu, wielu miesięcy, za wszystkie Ofiary tragedii pod Smoleńskiem. Nasza modlitwa nie jest modlitwą odizolowaną od rzeczywistości naszej Ojczyzny, od rzeczywistości Kościoła. Dla podkreślenia więzi jedności ze Stolicą Apostolską, z Kościołem, z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, trzecia tajemnicę odmawiamy w języku łacińskim – w języku Kościoła, tak przecież bliskim europejskiej i polskiej kulturze. Warto się nauczyć tych modlitw w języku łacińskim. Znajdą je państwo m.in. w książce pt. „W blasku Krzyża” – nie tylko tam, ale m.in., więc mamy pomoce podręczne. Zachęta, nie upomnienie. Modlimy się.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Trzecia tajemnica – Zesłanie Ducha Świętego – odmawiana jest po łacinie.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;

benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Pomyślmy przez chwilę z wdzięcznością o naszych przodkach, którzy przez wieki w różnych częściach naszej Ojczyzny gromadzili się, aby śpiewać naszej Królowej Litanię Loretańską. Zwróćmy uwagę na jeden piękny szczegół – jednym z owoców smutnego wydarzenia tragedii pod Smoleńskiem, jednym z dobrych jej owoców jest powrót modlitwy, szlachetnej rozmowy Polaków z Bogiem do centrum naszej Stolicy. I my tutaj śpiewamy Matce Najświętszej w maju Litanię Loretańską. Ofiarujemy ją, tak jak to czynimy każdego wieczoru, w intencji wszystkich rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej.

Niech wprowadzeniem do naszej modlitwy śpiewem będą strofy poezji. Aktorka, reżyser, scenarzysta – pani Barbara Dobrzyńska.

Po zapowiedzeniu pani B. Dobrzyńska recytuje wiersz „Matka Pięknej Miłości”.

Śpiewamy Litanię Loretańską

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Powierzajmy teraz jeszcze naszej Matce wszystkie te intencje, które szczegółowo wymienialiśmy tutaj przez wiele miesięcy. Chciałbym tylko przypomnieć dzisiaj niektóre z nich: za Ojca Świętego Benedykta XVI. Prośmy o otwarcie uszu i serc na Jego mądre słowo pouczenia, zwłaszcza ostatnich środowych katechez, które będą kontynuowane na temat modlitwy – myślę, że ten temat i słowo naszego Papieża Benedykta XVI będzie szczególnie umacniające nas, którzy mamy tutaj jeden podstawowy cel obecności: rozmowę z Bogiem i z naszą Królową, czyli modlitwę. I Papież daje nam wiele treści wzmacniających nas w tej szczególnej służbie Bogu i ludziom przez modlitwę.

Kończymy tydzień modlitw o nowe powołania do służby w Kościele – Pan Jezus dał nam wyraźne polecenie „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 32-38) – prośmy zatem o nowe liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszych polskich rodzin. Jest czas podejmowania decyzji przez ludzi młodych, którzy teraz zdają matury, myślą o przyszłości a wielu z nich Pan Jezus woła „Pójdź za Mną”, więc prośmy młodzież o odwagę pozytywnej odpowiedzi na to zaszczytne wołanie Chrystusa do niezrównanej służby w Kościele: kapłańskiej, zakonnej, misyjnej – najpiękniejsze powołania! Święty Jan Bosko kiedyś napisał, że największą łaską, jaką Chrystus może obdarzyć rodzinę, to powołanie jej syna na kapłana.

Módlmy się też za kapłanów, za biskupów –wystrzegajmy się wszelkich złych słów, ale jeżeli nawet widzimy jakieś błędy, niewłaściwości – plotkujmy na ten temat z Bogiem, czyli módlmy się o świętość dla duchowieństwa!

Polecajmy wszystkie dobre inicjatywy w naszej Ojczyźnie, podejmowane w duchu troski o rozwój dobra na naszej polskiej ziemi a także te inicjatywy uczciwe, które są wyrazem niezgody i dezaprobaty na kłamstwo, nieprawość, na rozkradanie Polski, na niszczenie naszej Ojczyzny w różnych wymiarach – czego jesteśmy świadkami w tych miesiącach, latach, tygodniach, dniach. Z wdzięcznością pomódlmy się też za wszystkie osoby, które szczerze dążą do poznania i ujawnienia opinii publicznej przyczyn tragedii smoleńskiej oraz do godnego upamiętnienia jej Ofiar.

Prośmy także o opamiętanie i nawrócenie dla tych, którzy tutaj stojąc pod Krzyżem traktują to jako okazję do szerzenia intryg, do niszczenia innych ludzi tu przychodzących. Chrystus pragnie, aby to miejsce było miejscem rozwoju dobra, kultury, piękna, żeby przybywało dobra w naszej Ojczyźnie – także w tym miejscu, wymodlonym przecież przez wiele miesięcy.

Dołączmy także wszystkie nasze osobiste intencje, które mamy w naszych sercach, przedłóżmy je z pełnym zaufaniem naszej Matce i Królowej.

A, jeszcze jedno – o nawrócenie dla agentury! Przynajmniej przed śmiercią, żeby się szczerze nawrócili – szkoda życia na zajmowanie się takimi sprawami!

Śpiewamy Pod Twoją obronę.

Ksiądz Stanisław Małkowski zostawił nam tutaj miłe sercu polecenie – mianowicie codzienne wzywanie Ducha Świętego aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, prosimy o to Zesłanie Ducha Świętego przez wstawiennictwo naszej Królowej i błogosławionego Jana Pawła II. Liczymy na to, że Pan Bóg odpowie na nasze cierpliwe wołanie odnową polskich sumień, polskich serc, polskich rodzin, a także struktur publicznych Wołamy zatem o Ducha Świętego słowami Sekwencji do Ducha Świętego, prosząc o Jego zstąpienie na polską ziemię, w łączności z tym wołaniem, które błogosławiony Jan Paweł II przed laty wznosił tutaj na polskiej ziemi do Boga: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”!

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Codziennie wzywamy skutecznego i dyskretnego Patrona – Świętego Józefa – prosząc go o szczególną opiekę nad wszystkimi, którzy przychodzili i przychodzą tutaj w celu modlitwy. Za te osoby się modlimy o ochronę, o opiekę Świętego Józefa.

Modlitwa do św. Józefa po różańcu

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli a wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem

i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Słowami papieża Leona XIII prośmy Świętego Michała Archanioła prosząc o ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, także dla tego miejsca, aby żadne złe zakusy nie odniosły tutaj skutku, żeby Bóg uderzył w to miejsce i rozproszył wszelkie złe zamysły wrogów Krzyża, wrogów Polski, wrogów Kościoła. Moc Boża jest poważna. Prośmy także w intencji naszej Ojczyzny, Kościoła Powszechnego i za cały świat – niech wzrasta niezrównane królowanie Chrystusowe, niech pierzchają wszelkie moce zła!

„Święty Michale Archaniele”… 3 x.

Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Przybliżamy się do pięknej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Uroczystość pełna radości i mocy. Matka Najświętsza rzeczywiście nas wspomaga i wspomaga cały Kościół. Prostymi wezwaniami i wspólnym śpiewem prośmy Wspomożycielkę Wiernych szczególnie o moc do dawania świadectwa przed światem dla nas, żebyśmy się nigdy nie bali i nie wstydzili przyznawać do Chrystusa, do Jego Ewangelii, do niezrównanego programu życia, jaki wyczytujemy na kartach Biblii. Więc o odwagę prośmy. Śpiewamy:

Maryjo, Wspomożenie Wiernych (2x) za nami wstawiaj się (2x) – 3x.

Święty Józefie – módl się za nami!

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!

Święty Maksymilianie – módl się za nami!

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!

Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!

Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Z szacunkiem wspomnijmy jeszcze zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu a już odeszły do wieczności; śp. księdza Józefa Kubickiego TChr, piękną postać kapłana, który nie szczędził swoich sił, czasu, miłości szczególnie w ostatnich latach w służbie Kościołowi na Wschodzie – zginął w wypadku samochodowym tydzień temu pod Warszawą, jadąc na święcenia kapłańskie do Poznania, wczoraj odbył się jego pogrzeb Poznaniu. Wspomnijmy także wszystkich naszych Rodaków, którzy tworzyli naszą piękną polską kulturę, tych, którzy nie szczędzili ofiary z życia dla budowania polskości, dla wolności i niepodległości naszej Ojczyzny, tych, którzy walczyli także na innych frontach ofiarnie i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Z dobroci Bożej otrzymaliśmy jeszcze jeden dzień naszego życia jako dar. Zastanówmy się przez chwilę, tak jak to czynimy tutaj każdego wieczoru, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień, czy nie zasmuciliśmy Boga dzisiaj naszymi myślami, słowami, uczynkami. Czas na wieczorny rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Śpiewajmy maryjnie, z radością serca i donośnie – śpiewamy „Chwalcie łąki umajone”.

Słówko wieczorne:

Słówko wieczorne na zakończenie dnia.

Proszę Państwa, warto wchodzić w komitywę z tymi ludźmi, którzy budują dobro.

I warto nie ufać ludziom, którzy niszczą rodzące się dobro.

Taką naukę wyciągamy po ponad roku bycia tutaj pod Krzyżem. Państwo rozumieją, o czym mówię. Powtórzę to raz jeszcze cierpliwie:

Warto wchodzić w komitywę z tymi ludźmi, którzy budują dobro.

I warto nie ufać ludziom, którzy niszczą rodzące się dobro

Chciałbym dzisiaj poruszyć kilka takich spraw organizacyjno-technicznych, proszę wybaczyć, że to robię przy niedzieli, ale nie szkodzi.

Łączy nas tutaj wspólna modlitwa i to jest najważniejsze. Im bliżej nasze serca będą Boga, tym bardziej będziemy tworzyć jedność między nami. I to działa także w całej wspólnocie Kościoła. Im bliżej poszczególni członkowie Kościoła żyją święcie, z sercem skierowanym ku Chrystusowi, żyją w łasce Bożej, czynią dobro, tym bardziej Chrystus realnie panuje we wspólnocie Kościoła i tworzy z nas wspólnotę. Jego panowanie jest obiektywne, niezależne od naszych decyzji – w całym wszechświecie. Ale Pan Jezus cierpliwie stoi u drzwi naszego serca. Pamiętamy z dzieciństwa te szlachetne obrazki: Pan Jezus stoi u drzwi i puka. Kto ma te drzwi otworzyć? My mamy otworzyć! To jest kwestia naszej decyzji, zaproszenia. Tak czytamy w Apokalipsie – te piękne słowa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). I to jest najważniejszy aspekt naszej obecności tutaj pod Krzyżem. Jedność z Bogiem!

Ale są inne aspekty ważne dla tworzenia pewnej dobrej wspólnoty tutaj, mianowicie – wspólnota myślenia.

Proszę Państwa, proszę wybaczyć, że ja to powiem tak trochę z humorem. Mam okazję zobaczyć na stronie internetowej, dokumentującej na you tubie, chociażby moje słówka wieczorne. I widzę tam osoby, które inteligentnie słuchają tego, co Ksiądz mówi. Ale widzę wiele osób, których mówiąc tutaj nie widzę, ale tam na tym filmie widzę, że w tym czasie, kiedy Ksiądz mówi, to chodzą, dyskutują, wchodzą w pewne polemiki – tu nie ma żadnej wspólnoty myślenia! Nic się nie tworzy wtedy! Tacy ludzie najprawdopodobniej już najlepiej wiedzą wszystko i jakby nie chcą wchodzić w tę wspólnotę modlitwy i wspólnotę myśli.

Anegdota do tego tematu. Ktoś mi ją opowiadał. Jedzie dwóch mężczyzn w jednym przedziale w pociągu i nie rozmawiają ze sobą. Bo po co mają rozmawiać, skoro już wszystko wiedzą! Więc proszę Państwa, po co ja to mówię? Jeżeli ta obecność nasza ma mieć jakieś dobre widoki, sensowne – to zapraszam! Ja nie upominam. Przynajmniej nie w tym wypadku. Zapraszam do wspólnoty modlitwy i wspólnoty myślenia. To nie tylko chodzi o głos księdza. Inni tu też zabierają głos. Warto słuchać słów, które tu padają. Warto rozważać, żebyśmy potem nie przegapili tego dobra, które Bóg pragnie rodzić w naszych umysłach i sercach – na teraźniejszość i przyszłość. Chcę powiedzieć, że mikrofon tutaj jest otwarty. Czasem się niektórzy boją, mają jakieś dobre ogłoszenia, chcą włączyć się chociażby przez piękną poezję – dzisiaj dziękujemy pani Barbarze Dobrzyńskiej. Mikrofon jest życzliwie otwarty dla wszelkich dobrych słów, dobrych inicjatyw. O to bądźmy spokojni. Chodzi o dobro, dobro!

Jeszcze na ten temat. Bardzo zapraszam do codziennego odwiedzania naszych stron internetowych:. strony pana doktora Krajskiego, która się ostatnio zmieniła na taką trochę felietonową – raz na tydzień uaktualnianą, ale na tej stronie jest jeszcze wejście na inną stronę prowadzoną przez początkujących internautów – uczą się. Dokumentują codziennie, co się tutaj dzieje. I trzecia strona – to jest moja strona internetowa, na której treści nigdy nie są przypadkowe. Zawsze mają na celu jakieś dobro, nie rzucane tak w anonimową przestrzeń internetu, tylko dobro skierowane do konkretnych odbiorców. Zapraszam!

Kto by jeszcze nie miał adresów naszych stron internetowych – mam tutaj przy sobie na małych bilecikach. Chętnie rozdam. Wchodźmy, czytajmy, propagujmy te strony. Także ludziom zainteresowanym życzliwie przekazujmy informacje o tych stronach internetowych. Jeszcze tylko przypomnę, że nie jest teraz czas na dumanie czy internet to jest dobra rzeczywistość czy niedobra. To jest narzędzie – wspaniałe narzędzie, jeszcze nieocenzurowane – korzystajmy z tego, narzędzie do zagospodarowania przez dobre treści, dobre obrazy.

Pani Hortensji dziękuję, bo teraz coś dobrego nagrywa. Zapraszam.

Proszę Państwa to może tyle z tych spraw organizacyjnych. Podsumowując – zapraszam chętnych. Kładę to Państwu na serce. Rozważajmy to. Może się mylę. Wspólnota modlitwy, jedność z Bogiem – główny cel naszego przychodzenia, uświęcenia Polski. I wspólnota myślenia – tworzymy pewne dobro słuchając siebie nawzajem z szacunkiem, podejmując pewną refleksję, rozmawiając – żeby dojrzewały nasze dobre decyzje, dobre myśli, dobre inicjatywy.

Kończę fragmentem dzisiejszej Ewangelii – bardzo miłym, bardzo serdecznym – Pan Jezus przypomina nam o naszym powołaniu do wieczności.

Dobrze jest o wieczornej porze, kończąc kolejny dzień swojego życia, spokojnie pomyśleć o celu, dla którego żyjemy. Tym celem jest Bóg. I dzisiaj Chrystus nas tak serdecznie uspokaja i wzmacnia nas w naszej wierze, przypominając, że nasze życie ma ten cel: przez tę ziemię idziemy ku wieczności.

Z Ewangelii wg Świętego Jana:

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.

Amen!

Amen!

Błogosławieństwo Boże niech towarzyszy nam, naszym rodzinom i wszystkim, którzy łączą się z nami w modlitwie za naszą Ojczyznę.

„Pan z wami. I z duchem twoim.

Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący… .”

Laudetur Iesus Christus!

In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać!

Bóg zapłać za wspólną modlitwę! Dzisiaj dużo pokoju nam Pan Bóg daje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s