13 czerwca 2011 r.

13 czerwca 2011 roku

Dziś na modlitwach na Krakowskim Przedmieściu zgromadziło się ponad 70 osób. O godzinie 21.00 wysłuchaliśmy Apelu Jasnogórskiego, transmitowanego z kaplicy Cudownego Obrazu a po Apelu odśpiewaliśmy pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową” i odmówiliśmy modlitwę za Kapłanów.
Zdrowaś Maryjo… 3x.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…
Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nami!
Królowo Polski – módl się za nami!

Po tej modlitwie Ksiądz Jacek przywitał się:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na wieki wieków. Amen!

A następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”

1) Najpierw poświęcenie wody: Poświęcenie wody: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko, co istnieje, pochodzi od Ciebie. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę…” (modlitwa ks. Jacka).

2) Poświęcenie figurki Matki Najświętszej: „Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie…” (modlitwa ks. Jacka).

3) Poświęcenie znaku Krzyża: „Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn umiłowany umarł na Krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław ten Krzyż …” (modlitwa ks. Jacka).

4) Poświęcenie różańców: „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec ustanowiony ku chwale Rodzicielki Twojej…” (modlitwa ks. Jacka).

5) Poświęcenie wizerunku Matki Najświętszej: „Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy…” (modlitwa ks. Jacka).

Zaśpiewajmy Matce Najświętszej w to dzisiejsze święto. W tym czasie z wiarą przyjmijmy pokropienie wodą święconą, które przypomina nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlega się pieśń „Królowej Anielskiej śpiewajmy”.

Ksiądz Jacek zwraca się do zgromadzonych:

Drugi dzień świąt. Dzisiaj mamy szczególne święto Matki Bożej – Matki Kościoła. Przypomina nam ono o stałej i troskliwej i czynnej obecności Matki Najświętszej we wspólnocie Kościoła. Znakiem naszej wspólnoty z Kościołem, ze Stolicą Apostolską, Ojcem Świętym Benedyktem XVI jest nasza codzienna modlitwa za Papieża i za Kościół a jednym ze znaków zewnętrznych naszej jedności jest język łaciński, w którym odmawiamy modlitwy trzeciej tajemnicy różańcowej – język Kościoła, język bliski naszej europejskiej i polskiej kulturze.

Weźmy do rąk nasze różańce. Zwróćmy się w kierunku Krzyża, bardzo proszę nie zamykać tego okręgu, taka podkówka niech tu raczej będzie, skierowani jesteśmy ku Krzyżowi, nie patrzmy na siebie nawzajem, bo to przeszkadza w modlitwie. Starajmy się wszyscy patrzeć w kierunku Krzyża. To jest nasze ukierunkowanie serca, wzroku, naszej modlitwy ku Chrystusowi. Dzisiaj chociaż jest poniedziałek, to rozważymy tajemnice chwalebne, związane także z obecnością Maryi we wspólnocie Kościoła, z Jej chwalebnym królowaniem i troską o Kościół.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Nasz Różaniec ofiarujemy, tak jak każdego wieczoru – za wszystkie Ofiary tragedii smoleńskiej.

Trzecia tajemnica – Zesłanie Ducha Świętego na Matkę Najświętszą i na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku – odmawiana jest po łacinie.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Następnie Ksiądz Jacek mówi:
Spotykając przy różnych okazjach członków rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej przekazujmy tym rodzinom dobrą wiadomość o codziennej modlitwie w ich intencji. Chociaż jesteśmy w miesiącu czerwcu poświęconym szczególnie Sercu Pana Jezusa, ale z racji dzisiejszego święta odśpiewajmy dzisiaj Litanię Loretańską do Matki Najświętszej ofiarując tę Litanię za wszystkie rodziny Ofiar tragedii smoleńskiej.
Śpiewamy Litanię Loretańską

Powierzajmy Matce Najświętszej wszystkie nasze codzienne intencje.
Dzisiaj w święto Matki Kościoła módlmy się szczególnie za cały Kościół święty, za Ojca Świętego Benedykta XVI, za wszystkich biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, za wszystkich wiernych świeckich. Prośmy o świętość dla wszystkich członków Kościoła, o moc i światło do ewangelizowania współczesnego świata w ścisłej wierności wobec Ewangelii, wobec Chrystusa, Jego Prawdy i łaski. Prośmy także, zainspirowani świadectwem naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, aby współczesny świat – każdy człowiek – uznał priorytet Boga nad światem, nad ludzkim losem. Prośmy o powrót tabernakulów do centrum naszych świątyń, o centralne miejsce Krzyża na ołtarzu, tak jak czyni to obecny Papież i o powszechną praktykę pokornego przyjmowania Największego Daru, który zostawił nam Chrystus – Komunii Świętej, Najświętszego Sakramentu – w postawie klęczącej.
Polecajmy także wszystkie sprawy związane z naszą Ojczyzną, osoby, które prosiły nas tutaj o pamięć modlitewną, szczególnie polecajmy chorych naszych rodzin, chorego Piotra, wszystkich, których zapewnialiśmy o naszej pamięci modlitewnej. Prośmy o łaskę dobrej spowiedzi dla tych, którzy przez grzechy oddalili się od Boga. Odnowa Polski idzie w najgłębszym wymiarze przez odnowę pojedynczego serca, przez sakrament pokuty dokonuje się najpiękniejsza odnowa naszej Ojczyzny. Kiedy odnawia się jedno polskie serce – odnawia się Polska.
Ze szczególną troską módlmy się w intencji dzieci i młodzieży. Polecajmy także wszystkie katolickie media, szczególnie ośrodek toruński, żeby z Bożą i ludzką pomocą mógł nadal kontynuować misję ewangelizacyjną i patriotyczną dla dobra Polaków żyjących w naszej Ojczyźnie i za granicą. Dołączmy także wszystkie nasze osobiste sprawy, intencje, prośby, troski – powierzając je z pełną ufnością naszej Matce.
Śpiewamy Pod Twoją obronę.
W drugi dzień Zielonych Świąt zaśpiewajmy jeszcze Sekwencję do Ducha Świętego tak jak czyniliśmy to przez wiele dni nawiązując do wołania błogosławionego Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”! Prośmy zatem o odnowę naszej Ojczyzny, o odnowę polskich serc, polskich rodzin i polskiego życia publicznego. Niech przybywa dobra i prawdy.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!
Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Świętemu Józefowi, naszemu dyskretnemu i skutecznemu Patronowi, który towarzyszy nam tutaj w naszych modlitwach polecajmy wszystkie osoby, które przychodziły, przychodzą i będą przychodzić tutaj w celu modlitwy za naszą Ojczyznę – niech Święty Józef czuwa nad nami i chroni nas od wszelkiego zła.
Modlitwa do św. Józefa po Różańcu
Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli a wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem
i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!
Maryjo, Wspomożenie Wiernych – módl się za nami!

Papież Leon XIII zostawił nam ważną modlitwę do Świętego Michała Archanioła, nakazał, aby wszyscy kapłani odmawiali tę modlitwę po Mszy Świętej. Poprośmy Świętego Michała Archanioła, tak jak czynimy to każdego wieczoru o skuteczną ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin, domostw, także dla tego miejsca, aby pozostało miejscem łaski, dobra, świętości, modlitwy, odnowy naszej Ojczyzny. Prośmy także za całą naszą Ojczyznę i Kościół Powszechny.
„Święty Michale Archaniele”… 3 x.
Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.
Maryjo, Wspomożenie Wiernych – módl się za nami!
Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!
Święty Maksymilianie – módl się za nami!
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Wspomnijmy jeszcze z szacunkiem zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu za Polskę a już odeszły do wieczności. Wszystkich naszych przodków, którym zawdzięczamy skarb wiary katolickiej, przynależności do kościoła, polskości, polskiej kultury i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Kończymy z Bożej dobroci kolejny dzień naszego życia. O wieczornej porze zastanówmy się jak przeżyliśmy ten dzień, czy nie obraziliśmy Boga naszymi myślami, słowami, uczynkami czy zaniedbaniem dobrego. W skupieniu uczyńmy krótki rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!
Podnieśmy w górę wysoko nasze Krzyże i flagi, w to dzisiejsze święto Matki Kościoła – naszej Matki, powierzajmy Jej cały Kościół, nasza Ojczyznę i nas samych – śpiewamy pieśń „Weź w swą opiekę”

Słówko wieczorne na zakończenie dnia:
Przed błogosławieństwem jeszcze, tak jak mamy to jako Salezjanie w zwyczaju, sympatycznym dobrym zwyczaju, wziętym od naszego założyciela Świętego Jana Bosko – słówko wieczorne. Kilka dobrych refleksji na zakończenie dnia.
Proszę Państwa, warto wracać do tych tekstów z Pisma Świętego, które nam dają pewien komfort, jeśli chodzi o spokojne kontynuowanie naszej modlitwy w miejscu publicznym. Pamiętamy początek Psalmu 24: „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy” (Ps 24, 1). Wszędzie zatem możemy czuć się u siebie. Świat jest Boży. Wszystko należy do Boga i wszędzie możemy czynić dobro, także modlić się – jako wyraz naszej wiary i troski o dobro naszych bliźnich.
Drugie spostrzeżenie na ten temat, to jest Ewangelia, która w wielu miejscach opisuje nam spotkania Pana Jezusa z tymi, którym głosił On Słowo Prawdy. Pan Jezus spotykał się z ludźmi w miejscach publicznych – nad jeziorem, w innym miejscu, gdzie tłumy gromadziły się, aby Go słuchać. Jest tu pewna analogia, że i dzisiaj gromadzimy się nie tylko w zamkniętych świątyniach, w budynku kościoła, ale także w miejscu publicznym!
Może – to tak sobie tylko głośno myślę – te tłumne Msze błogosławionego Jana Pawła II na otwartych przestrzeniach, w miejscach publicznych, są jakimś znakiem, które Pan Bóg chce nam dać, żebyśmy się nie wstydzili wyrażania wiary w miejscu publicznym. Świat należy do Boga i świat należy do nas – Pan Bóg nam daje do zagospodarowania ten świat. Jesteśmy u siebie i wszędzie możemy czynić dobro. A czynieniem dobra jest także wytrwała modlitwa!
I jeszcze Święty Paweł – przypomnę, niech nam się to utrwala w pamięci i w sercu – pisze tak: „Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety” (1 Tm 2, 8-9). Więc Słowo Boże jest jednoznaczne – przypominajmy sobie te fragmenty Pisma Świętego, żebyśmy tu mieli pokój serca, że nic innego nie robimy jak po prostu wypełniamy to, co Pan Bóg nam nakazuje przez słowa Biblii.
Proszę Państwa, dzisiaj święto jest bardzo piękne, wprowadzone na prośbę biskupów polskich – Matki Kościoła. Matka Boża po zakończeniu swojej ziemskiej misji nie przestaje pełnić swojej roli macierzyńskiej, troszczy się o Kościół, troszczy się o wszystkich, którzy należą do wspólnoty świętości – wspólnoty zbawienia, którą jest Kościół katolicki. Jeden jest Kościół – założony przez Chrystusa, którego reprezentantem jest na każdym etapie dziejów każdorazowy Papież – Następca Świętego Piotra!
Proszę Państwa, dzisiaj warto to powiedzieć! Są różne tendencje wśród niektórych ludzi Kościoła. My trzymajmy z Rzymem! Trzymajmy z Rzymem jednoznacznie! Módlmy się za naszego papieża Benedykta XVI – to jest Następca Świętego Piotra dzisiaj dany nam jako wielki dar Boga, który dzisiaj poganiającemu coraz bardziej światu i niektórym pogubionym członkom Kościoła przypomina o priorytecie Boga. Bóg na pierwszym miejscu! Krzyż na centralnym miejscu! Komunia Święta – żywy Bóg! – przyjmowana z pokorą serca i na dwóch kolanach w pokornej postawie zewnętrznej! Podtrzymujmy Papieża świadectwem naszego życia, codzienną modlitwą: „Oremus pro Pontifice nostro Benedicto” – „Módlmy się za naszego Papieża Benedykta”. Niech ta modlitwa nam codziennie towarzyszy. I bądźmy spokojni – jeżeli realizujemy to, czego Papież naucza, co czyni – także w zakresie świętej liturgii – będziemy z pewnością budowali jedność wewnątrz wspólnoty Kościoła.
Warto dopowiedzieć jeszcze te priorytety dwa najważniejsze. Co to znaczy budować jedność? Na pierwszym miejscu to znaczy żyć w jedności z Bogiem! Święte serce, czyste – częsta spowiedź, walka z wadami, rozwój dobra, czynienie dobra myślą, słowem, uczynkiem. Święte serce – więc jedność z Bogiem. I druga sprawa – zaraz druga relacja najważniejsza – jedność z Następcą Świętego Piotra! Jeżeli będziemy mieli tak to dobrze poustawiane w głowie i w sercu, to z pewnością nie pobłądzimy i nasze życie pięknie zrealizujemy, przysporzymy dobra i świętości Kościołowi na tym etapie dziejów, na którym Pan Bóg rzucił nas na ten świat. Mamy tu pewne zadania do wypełnienia w Kościele, w naszej Ojczyźnie. Jeżeli będziemy szli tą drogą jedności z Bogiem, z Papieżem – z pewnością nasz wkład będzie konstruktywny, piękny, szlachetny. Przybędzie dobra na polskiej ziemi.
Nigdy dość powtarzania tego podstawowego zdania o charakterze duchowym. To jest nasze zadanie duchowe. „Jeżeli odnawia się jedno polskie serce – odnawia się Polska”!
Prośmy dzisiaj Matkę Najświętszą, żeby wszyscy Polacy dążyli do tego celu, dla którego Kościół został założony, czyli do Boga, do wieczności. Jest dzisiaj niemało takich ludzi pogubionych i tak chodzą jak te błędne owce – tu zaglądnie, tam coś skomentuje, tu popatrzy takim błędnym wzrokiem i tak łazi nie wiem po co i na co – przecież nam Pan Bóg cel życia jasno objawił! I Kościół nas do tego celu przez ponad dwadzieścia wieków cierpliwie prowadzi głoszeniem Słowa Bożego, sprawowaniem świętych sakramentów, troską pasterską.
Kończę jedną informacją jeszcze. Przypomnę o piątkowym spotkaniu w księgarni „Naszego Dziennika”. Tam będziemy podpisywać książki. Pan Stanisław Krajski i jego syn Michał wydali książkę „Przemilczane nauki Jana Pawła II” – warto się w nią zaopatrzyć, przeczytać. I będzie też dostępna książka „W blasku Krzyża”. Będziemy te książki podpisywać. Piątek, w księgarni „Naszego Dziennika”, przy Alei Solidarności od godz. 17.00 do godz. 19.00. Można tę wiadomość spokojnie przekazywać inny. To nieszkodliwa wiadomość!
Proszę Państwa – przed błogosławieństwem jeszcze niech taką modlitwą naszego serca wieńczącą nasze dzisiejsze święto będą słowa liturgicznego hymnu właśnie na dzisiejsze święto Matki Kościoła. W skupieniu łącząc się z tymi słowami, trwajmy na modlitwie:
Śpiewaj, Kościele, z radosnym zapałem
Ku czci Dziewicy Maryi,
Ona to bowiem wydała Chrystusa
I twoją Matką się stała.
Ciało człowiecze zrodzone z Maryi
I tchnienia Ducha Świętego;
Ciało mistyczne zrodzone na krzyżu
Przez krwi i wody przelanie.
Matka Jezusa, niewiasty, uczniowie
I Apostołów dwunastu
Trwali w jedności żarliwej modlitwy,
A domem był im Wieczernik.
Duch Pocieszyciel, jak wicher gwałtowny,
Zapalił ogień w ich sercach,
Ty zaś, Kościele, zacząłeś swe dzieło
Zbawienia wszystkich narodów.
Śpiewaj więc teraz Maryi, twej Matce,
I proś Ją z wielką ufnością,
Aby przed Synem błagała za tobą
I strzegła twojej wierności.
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Niech będą hołdy pokorne;
Kościół chwalebny, walczący i w czyśćcu
Niech dzięki składa za Matkę. Amen.

Później było błogosławieństwo Boże. Na pewno Ksiądz udzielił go jak zawsze „dla nas, naszych rodzin i dla wszystkich, którzy łączą się z nami w tej godzinie czuwania na modlitwie za Polskę”.
„Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od zła wszelkiego Bóg Wszechmogący….”
Laudetur Iesus Christus!
In saecula saeculorum. Amen!
Bóg zapłać za wspólną modlitwę!
Bóg zapłać!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s